Kurs księgowości od podstaw – I stopień

kurs księgowości

Temat

KURS KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW – I stopień

Rodzaj kursu KURS KSIĘGOWOŚCI
Dla kogo? Na kurs księgowości zapraszamy osoby, które są co najmniej absolwentami szkół średnich, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu księgowości wraz z umiejętnością pracy w programie księgowym.
Opis Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego. Kończąc nasz kurs księgowości otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności. Warunkiem zaliczenia kursu jest:

  • uczestnictwo w 60% zajęć dydaktycznych
  • zaliczenie egzaminu końcowego
Program Moduł I – RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA – TEORIA
Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej.

Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne.
Wybrane formy prowadzenia działalności gospodarczej:
• indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)
Możliwe formy opodatkowania:
• zasady ogólne,
• podatkowa księga przychodów i rozchodów,
• księgi handlowe,
• karta podatkowa,
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Podstawy rachunkowości:
• Funkcje, cele, zasady i cechy rachunkowości,
• Podstawy prawne rachunkowości (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa),
• Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości,
• Charakterystyka majątku przedsiębiorstwa i źródeł ich finansowania,
• Istota i klasyfikacja zasobów majątkowych (aktywów):
Istota i klasyfikacja źródeł finansowania zasobów majątkowych (pasywów):
• kapitał własny,
• kapitał obcy (zobowiązania, rezerwy na zobowiązania,
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, części składowe, zapisy, dowody księgowe, opis przyjętych zasad rachunkowości, klasyfikacja dowodów księgowych, opracowywanie i przechowywanie dowodów księgowych, faktura VAT:
• zasady obliczania podatku,
• stawki podatku VAT,
• sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe,
• regulacje prawne – faktura VAT,
• rodzaje faktur (VAT, zaliczkowa, marża, MP, korygująca, nota korygująca, duplikat, dokumenty zrównane z fakturami),
• struktura prawidłowej faktury ( faktury krajowe, zaliczkowe, wystawiane przez małych podatników, dotyczące transakcji międzynarodowych i czynności niepodlegających opodatkowaniu),
• zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej noty korygujące),
• terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji.
Zasady prowadzenia ewidencji na kontach (działanie kont, ewidencja na kontach bilansowych i wynikowych):
• pojęcie, budowa i rodzaje kont,
• funkcjonowanie kont bilansowych aktywnych i pasywnych,
• zasada podwójnego zapisu,
• zestawienie obrotów i sald oraz zamykanie kont księgowych,
• zasada funkcjonowania kont analitycznych,
• zasada zapisu powtarzanego,
• zasada funkcjonowania kont głównych i korygujących (pionowy podział kont),
• zasady funkcjonowania kont wynikowych,
• zasady funkcjonowania kont aktywno- pasywnych.
Ewidencja poszczególnych grup aktywów i pasywów.
Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
• pojęcie i klasyfikacja środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych,
• wycena i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
• amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (stawki, metody, ustalanie wartości końcowej, weryfikacja stosowanych szacunków amortyzacyjnych,
• leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (finansowy, operacyjny),
• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przeznaczone do sprzedaży.
Ewidencja środków pieniężnych:
• pojęcie i klasyfikacja aktywów pieniężnych,
• pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych,
• zasady obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz jego dokumentowanie i ewidencja.
Ewidencja rozrachunków:
• klasyfikacja, wycena, ewidencja rozrachunków,
• rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi,
• rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi,
• ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu, wynagrodzeń i podróży służbowych,
• ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika,
• rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
• rozrachunki publiczno-prawne (płatnik-podatnik).
Ewidencja kapitałów własnych:
• klasyfikacja, pojęcie i ewidencja kapitałów własnych,
• fundusze własne w różnych jednostkach gospodarczych,
• kapitał zapasowy,
• pozostałe kapitały rezerwowe,
• kapitał z aktualizacji wyceny,
• zysk (strata z lat ubiegłych).
Ewidencja materiałów i towarów:
• ewidencja i wycena materiałów i towarów,
• ewidencja zakupu materiałów i towarów (WNT, WDT, export, import),
• rozchód materiałów – ewidencja i rozliczenie,
• obrót towarowy.
Ewidencja kosztów:
• ewidencja kosztów w układzie rodzajowym,
• ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym,
• równoległe księgowanie kosztów w układzie rodzajowych i kalkulacyjnych,
• koszty i przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe.
Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg:
• ustalanie wyniku bilansowego i podatkowego,
• wynik finansowy brutto i jego obciążenia,
• wynik finansowy netto i jego rozliczenia.
Inwentaryzacja:
• cele i terminy inwentaryzacji,
• metody inwentaryzacji (spis z natury, uwzględnienie sald z kontrahentami, weryfikacje dokumentów),
• proces przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce.
Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4 i 5 ustawy).

Moduł II – RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
(każdy z uczestników pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym)

Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programie Optima:
• podstawowe funkcje obsługi programu.
Przygotowanie systemu – budowanie firmy:
• struktura kont, wprowadzenie planu kont, bazy kontrahentów w systemie Optima,
• zapisywanie kopii bezpieczeństwa,
• import/eksport bazy danych firmy.
Zaksięgowanie bilansu otwarcia/obrotów utworzonej firmy.
Dokumenty sprzedaży – wystawianie i wprowadzanie do systemu:
• wystawianie faktur sprzedaży,
• wystawianie korekt faktur sprzedaży,
• Księgowanie dokumentów sprzedaży oraz dokumentów korygujących w systemie Optima,
• ewidencja VAT należnego.
Rozrachunki z kontrahentami w PLN:
• rozliczanie kontrahentów w systemie,
• naliczanie odsetek za zwłokę.
Wprowadzanie dokumentów zakupu do systemu Optima:
• kontrola faktur zakupu,
• księgowanie faktur zakupu,
• księgowanie wyciągów bankowych,
• księgowanie operacji kasowych,
• ewidencja VAT naliczonego,
• zapisywanie kopii bezpieczeństwa,
• import/eksport bazy danych firmy.
Przygotowanie dokumentów dotyczących obrotu i ewidencji środków pieniężnych:
• sporządzanie KP, KW, raportu kasowego,
• wprowadzanie dokumentów kasowych do systemu,
• wprowadzanie do systemu dokumentów bankowych.
Rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi:
• rozlicznie kontrahentów w systemie,
• ustalanie i księgowanie różnic kursowych.
Sporządzenie listy płac (rozliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, przychodów, darowizn:
• wprowadzanie dokumentów płacowych do systemu,
• księgowanie obciążeń dotyczących pracownika ( składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych),
• księgowanie obciążeń dotyczących pracodawcy.
Przygotowanie i wprowadzenie do systemu dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
• przygotowywanie dokumentów,
• wprowadzenie dokumentów dotyczących środków trwałych do systemu,
• ustalanie miesięcznych odpisów, tworzenie tabeli amortyzacyjnej,
• księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.
Przygotowanie i księgowanie dokumentów związanych z rozrachunkami z pracownikami:
• polecenie wyjazdu służbowego,
• rozliczenie zaliczki, księgowanie rozliczeni podróży służbowej.
Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów:
• sporządzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego i towarowego,
• wprowadzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego do systemu,
• ustalanie i księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów i materiałów.
Przeprowadzenie inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna:
• ustalanie różnic inwentaryzacyjnych,
• księgowanie różnic inwentaryzacyjnych w systemie.
Ewidencja kosztów – układ rodzajowy:
• wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu.
Ewidencja kosztów – układ kalkulacyjny:
• wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych.
Ewidencja kosztów – pełen układ kosztowy:
• wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych przy pełnym układzie ewidencyjnym kosztów.

Szkoleniami uzupełniającymi kurs księgowości są:
Trener

Kurs księgowości prowadzą:

Anna Waśko
Właściciel kancelarii biegłego rewidenta. Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, współpracująca w zakresie wykładów o tematyce rachunkowości i finansów z instytucjami na terenie całego kraju w tym instytucjami samorządowymi i państwowymi, uczelniami w tym stała współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.
Anna Waśko ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze rachunkowości i finansów na stanowiskach kierowniczych. Pełniła funkcje głównego księgowego, dyrektora centrum i dyrektora biura rachunkowości w spółkach Skarbu Państwa oraz grupach kapitałowych o zasięgu krajowym.
Od 2014 roku pełni funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Gdańsku.
Agata Niedźwiedzka

Certyfikowana księgowa, właściciel biura rachunkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze rachunkowości i finansów zarówno na stanowisku kierowniczym jak i w pracy zespołowej. Pełni funkcję głównego księgowego w spółce o zasięgu krajowym. Od 2019r jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych oddział Okręgowy w Gdańsku.Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w czynnej obsłudze m.in. programu Comarch ERP Optima.

dr Kalina Kunowska 
Doradca podatkowy z ponad 25 letnim stażem. Współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Gdańsku. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministra Finansów d/s Doradztwa Podatkowego III, V i obecnej VI Kadencji. Pełnomocnik podatników w sporach administracyjnych i sądowych (WSA i NSA) z organami administracji skarbowej w sprawach podatkowych, egzekucyjnych i celnych. Ekspert podatkowy specjalizująca się w procedurach z zakresu zobowiązań podatkowych oraz w polityce podatkowej przedsiębiorstw (strategie podatkowe i legalna optymalizacja podatkowa), a także w VAT. Wykładowca wyższych uczelni: m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Autorka programu i wieloletni opiekun merytoryczny Podyplomowego Studium Podatki i Doradztwo Podatkowe w WSB w Gdańsku. Autorka licznych ekspertyz, opinii i publikacji oraz wieloletni trener z zakresu podatków, prawa podatkowego i doradztwa podatkowego.
Termin i miejsce kursu
Zajęcia odbywają się:

– w piątki w godzinach 17:00-20:15
– w soboty i niedziele w godzinach 9:00-16:00

Moduł teoretyczny:

10.01.2020: piątek (4 godziny) Kalina Kunowska
17,18,19.01.2020: piątek (4 godziny), sobota (8 godzin), niedziela (8 godzin) Anna Waśko
24.01.2020: piątek (4 godziny) Anna Waśko
01.02.2020: sobota (8 godzin) Anna Waśko
14 i 15.02.2020: piątek (4 godziny), sobota (8 godzin) Anna Waśko
28 i 29.02.2020: piątek (4 godziny), sobota (8 godzin) Anna Waśko

Moduł praktyczny:

06 i 07.03.2020: piatek piątek (4 godziny), sobota (8 godzin) Agata Niedźwiedzka
20 i 21.03.2020: piątek (4 godziny), sobota (8 godzin) Agata Niedźwiedzka
03 i 04.04.2020: piątek (4 godziny), sobota (8 godzin) Agata Niedźwiedzka
17.04.2020: piątek (4 godziny) Agata Niedźwiedzka

Miejsce szkolenia:
2+1 akademia księgowości,
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk – Wrzeszcz
Czas trwania 100 godzin dydaktycznych (57 godziny zajęć teoretycznych i 36 godzin zajęć praktycznych + egzamin teoretyczny i praktyczny)
Cena brutto  

1500,00 zł brutto – całość kursu

1150,00 zł brutto – moduł teoretyczny

700,00 zł brutto – moduł praktyczny

Możesz wybrać tylko jeden moduł kursu – zajęcia teoretyczne lub tylko zajęcia praktyczne.

Istnieje możliwość zapłaty w 3 ratach:

I rata (700zł) płatna tydzień przed rozpoczęciem kursu

II i III rata płatne w trakcie trwania kursu

Zapisz się na szkolenie Zapisz się na kurs
Masz pytanie? Napisz do nas!

Napisz do nas  szkolenia@dwaplusjeden.com
lub zadzwoń tel:+4878940925

Skontaktuj się z nami

kurs księgowości