Kurs księgowości na samodzielnego księgowego

kurs księgowości

Temat

Kurs dla kandydatów na  samodzielnego księgowego – II stopień

Rodzaj kursu KURS KSIĘGOWOŚCI
Dla kogo? Na kurs księgowości zapraszamy osoby, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie. Kurs jest doskonałym uzupełnieniem umiejętności zawodowych dla osób, które posiadają wiedzę i umiejętności księgowego (potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym lub ukończenia kursu dla kandydata na księgowego, tytuł technika rachunkowości, inne). Kurs księgowości kierujemy do osób, które chcą podnosić kompetencje zawodowe.
Opis Celem kształcenia jest teoretyczne oraz przede wszystkim  praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu samodzielnego księgowego. Kończąc nasz kurs księgowości otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Warunkiem zaliczenia kursu jest:

  • uczestnictwo w 60% zajęć dydaktycznych
  • zaliczenie egzaminu końcowego
Program Moduł I – RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA ZAJĘCIA TEORETYCZNE

1. Zakres i organizacja rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą:

a) pojęcie działalności gospodarczej i podstawowe formy jej prowadzenia,

b) obowiązki ewidencyjne przedsiębiorców,

c) nadrzędne zasady rachunkowości,

d) zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości,

e) organizacja rachunkowości jednostki.

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

a) zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych,

b) podstawowe akty prawne normujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

c) dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości,

d) dowody księgowe,

e) dziennik,

f) konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

g) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych.

3. Aktywa pieniężne:

a) klasyfikacja aktywów pieniężnych,

b) środki pieniężne w walucie polskiej:

– kasa,

– rachunki bankowe,

c) środki pieniężne w walutach obcych:

–funkcjonowanie kasy walutowej,

– środki pieniężne na rachunkach walutowych,

– wycena na dzień bilansowy środków pieniężnych w walutach obcych,

d) inwentaryzacja środków pieniężnych.

4. Rozrachunki, roszczenia i fundusze specjalne:                                             

a) klasyfikacja rozrachunków,

b) wycena należności i zobowiązań,

c) rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi,

d) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami zagranicznymi,

e) ustalanie różnic kursowych,

f) rozrachunki publiczno – prawne,

g) rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług – zasady sporządzania deklaracji VAT i JPK oraz przesyłanie dokumentacji do US,

h) rozrachunki z tytułu podatku dochodowego,

i) pozostałe rozrachunki publiczno-prawne,

j) rozrachunki związane z naliczaniem wynagrodzeń,

k) pozostałe rozrachunki,

l) odpisy aktualizujące wartość należności w prawie bilansowym i podatkowym,

m) inwentaryzacja rozrachunków,

n) fundusze specjalne.

5. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

a) klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych,

b) wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

c) metody amortyzacji,

d) ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – od zakupu do likwidacji.

6. Środki trwałe w budowie:

a) istota, klasyfikacja i zasady wyceny środków trwałych w budowie,

b) ewidencja środków trwałych w budowie.

7. Leasing:

a) leasing finansowy i operacyjny środków trwałych,

b) istota i klasyfikacja leasingu,

c) istota leasingu finansowego i operacyjnego, kryteria klasyfikacji, kalkulacja płatności, leasing walutowy,

d) ujęcie leasingu w księgach rachunkowych.

8. Inwentaryzacja środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych:

a) wycena na dzień bilansowy oraz ujawnienie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

9. Instrumenty finansowe:

a) pojęcie i kategorie instrumentów finansowych,

b) istota, zasady wyceny i ewidencji aktywów finansowych,

c) istota, zasady wyceny i ewidencji zobowiązań finansowych,

d) definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych,

e) ewidencja instrumentów pochodnych,

f) utrata wartości rzeczowych i finansowych aktywów trwałych.

10. Obrót materiałowy i towarowy:

a) pojęcie i klasyfikacja zasobów materialnych i towarów,

b) zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów i towarów,

c) ewidencja odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów i towarów,

d) wycena materiałów na dzień bilansowy, utrata wartości, aktualizacja wartości materiałów,

e) obrót towarowy i jego ujęcie w ewidencji księgowej,

f) obrót towarowy na szczeblu hurtowym i detalicznym,

g) wycena towarów na dzień bilansowy,

h) reklamacja jako przedmiot ujęcia księgowego,

i) inwentaryzacja materiałów i towarów.

11. Rachunek kosztów:         

a) pojęcie i klasyfikacja kosztów,

b) podstawowe układy ewidencyjne kosztów,

c) ewidencja kosztów w układzie rodzajowym,

d) ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym,

e) rozliczenie kosztów ujętych w układzie rodzajowym i funkcjonalnym,

f) ustalanie zmiany stanu produktów,

g) rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne i bierne.

12. Kalkulacja kosztów:

a) istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów,

b) rozliczenie kosztów działalności pomocniczej,

c) rozliczenie kosztów pośrednich,

d) rodzaje kalkulacji kosztów,

e) kalkulacja podziałowa prosta,

f) kalkulacja podziałowa współczynnikowa,

g) kalkulacja podziałowa procesowa,

h) kalkulacja doliczeniowa asortymentowa i zleceniowa,

i) obliczenie kosztu wyrobu gotowego i produkcji niezakończonej w różnych systemach kalkulacji,

j) koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

13. Wyroby gotowe:

a) definicja, klasyfikacja i wycena produktów,

b) pomiar produktów w trakcie okresu sprawozdawczego, koszt wytworzenia, cena ewidencyjna, odchylenia od ceny ewidencyjnej,

c) wycena bilansowa produktów, utrata wartości, aktualizacja wartości produktów.

14. Kapitały własne:

a) pojęcie, klasyfikacja kapitałów własnych w zależności od formy prawnej jednostki,

b) zasady funkcjonowania kapitałów rezerwowych,

c) prezentacja bilansowa kapitałów własnych.

15. Rezerwy:

a) istota, rodzaje i cel tworzenia rezerw w rachunkowości,

b) istota, rodzaje i wycena rezerw na zobowiązania,

c) charakterystyka poszczególnych rodzajów rezerw na zobowiązania (rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia pracownicze i inne),

d) ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym,

e) korekta błędu podstawowego,

f) rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość.

16. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby księgowe i podatkowe:

a) pojęcie, znaczenie i rodzaje wyniku finansowego,

b) przychody związane z podstawową działalnością operacyjną i koszty ich osiągnięcia,

c) ewidencja pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,

d) ewidencja kosztów i przychodów finansowych,

e) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego,

f) ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,

g) ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z porównawczym rachunkiem zysków i strat,

h) zmiany stanu produktów oraz obroty wewnętrzne jako niezbędny element porównawczego rachunku zysków i strat,

i) rozliczenie wyniku finansowego,

j) segmentowa formuła ustalenia wyniku finansowego,

k) pojęcie i klasyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów,

l) statystyczne i księgowe sposoby ustalania wyniku finansowego,

m) różnice pomiędzy księgowym a podatkowym ujęciem kosztów i przychodów,

n) ustalenie trwałych i przejściowych różnic pomiędzy wynikiem finansowym księgowy a podatkowym,

o) ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku,

p) ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku,

r) wpływ podatku odroczonego w wynik finansowy.

17. Sprawozdawczość finansowa:

a) ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych,

b) cechy sprawozdania finansowego,

c) elementy sprawozdania finansowego w zależności od rodzaju podmiotu,

d) bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki,

e) rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dokonaniach jednostki,

f) wprowadzenie i informacja dodatkowa jako uzupełnienie danych z bilansu i rachunku zysków i strat,

g) zestawienie zmian w kapitale własnym jednostki,

h) rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki,

i) krajowy standard.

18. Rachunek przepływów pieniężnych:

a) ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,

b) rodzaje przepływów pieniężnych,

c) szczegółowy układ pozycji rachunku przepływów pieniężnych i zasady ustalania ich wartości,

d) rachunek przepływów pieniężnych – analiza przypadku.

19. Sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki – ćwiczenia:

a) terminy i tryb sporządzania, badania, zatwierdzenia i ogłoszenia sprawozdania finansowego,

b) odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego.

Moduł II – RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

1. Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programie Optima:

a) podstawowe funkcje obsługi programu.

2. Przygotowanie systemu – budowanie firmy:

a) struktura kont, wprowadzenie planu kont, bazy kontrahentów w systemie Optima

zapisywanie kopii bezpieczeństwa,

b) import/eksport bazy danych firmy.

3. Zaksięgowanie bilansu otwarcia/obrotów utworzonej firmy.
4. Dokumenty sprzedaży – wystawianie i wprowadzanie do systemu:

a) wystawianie faktur sprzedaży,

b) wystawianie korekt faktur sprzedaży,

c) księgowanie dokumentów sprzedaży  oraz dokumentów korygujących w systemie Optima,

d) ewidencja VAT należnego,

e) przychody ze sprzedaży  w podziale na poszczególne tytuły przychodów.

5. Rozrachunki z kontrahentami w PLN:

a) rozliczanie kontrahentów w systemie,

b) naliczanie odsetek za zwłokę,

c) Kontrola rozrachunków,

d) księgowanie odpisów aktualizujących,

e) księgowanie spraw sądowych, reklasyfikacja rozrachunków.

6.Wprowadzanie  dokumentów zakupu  do systemu Optima:

a) kontrola faktur zakupu,

b) księgowanie faktur zakupu,

c) księgowanie wyciągów bankowych,

d) księgowanie operacji kasowych,

e) ewidencja VAT naliczonego,

f) rejestry VAT, kontrola pod kątem generowania deklaracji VAT i JPK.

7.Wprowadzanie dokumentów dotyczących obrotu i ewidencji środków pieniężnych:

a) sporządzanie KP, KW, raportu kasowego,

b) wprowadzanie dokumentów kasowych do systemu,

c) wprowadzanie do systemu dokumentów bankowych, import wyciągów bankowych,

d) ewidencja kredytów bankowych z podziałem na rodzaj kredytu.

8. Rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi:

a) rozlicznie kontrahentów w systemie,

b) ustalanie i księgowanie różnic kursowych,

c) wycena rozrachunków walutowych na dzień bilansowy – ujecie w systemie.

9. Sporządzenie listy płac (rozliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, przychodów, darowizn:

a) wprowadzanie dokumentów płacowych do systemu,

b) księgowanie obciążeń dotyczących pracownika ( składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych),

c) księgowanie obciążeń dotyczących pracodawcy,

d) rozrachunki z ZUS,

e) rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

10. Przygotowanie i wprowadzenie do systemu dokumentów dotyczących ewidencji  środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

a)przygotowywanie dokumentów,

b)wprowadzenie dokumentów dotyczących środków trwałych do systemu,

c)ustalanie miesięcznych odpisów, tworzenie tabeli amortyzacyjnej,

d) księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,

e) weryfikacja stawek amortyzacyjnych na dzień bilansowy.

11. Przygotowanie i księgowanie dokumentów związanych z rozrachunkami z pracownikami:

a) polecenie wyjazdu służbowego,

b) rozliczenie zaliczki, księgowanie rozliczeni podróży służbowej.

12. Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów:

a) sporządzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego i towarowego,

b) wprowadzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego do systemu,

c) ustalanie i księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów i materiałów.

13. Przeprowadzenie inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna, rozliczanie inwentaryzacji:

a) ustalanie różnic inwentaryzacyjnych,

b) księgowanie różnic inwentaryzacyjnych w systemie.

14. Ewidencja kosztów – układ rodzajowy (4):

a) wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu.

15 .Ewidencja kosztów – układ kalkulacyjny (5):

a) wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych.

16 .Ewidencja kosztów – pełen układ kosztowy ( zespół 4 i 5):

a) wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych przy pełnym układzie ewidencyjnym kosztów,

b) ustalanie i księgowanie zmiany stanu produktów.

17. Ewidencja kosztów w zespole 7:

a) pozostałe koszty operacyjne,

b) koszty finansowe.

18. Ewidencja Pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.
19. Przygotowanie miesięcznej deklaracji VAT:

a) rejestry zakupu i sprzedaży ( ewidencja VAT naliczonego i należnego,

b) generowanie w systemie deklaracji VAT i JPK,

c) elektroniczna wysyłka deklaracji VAT i JPK do Urzędu Skarbowego.

20. Sprawozdawczość w systemie Optima.
21. Rachunek Zysków i Strat:

a|) generowanie Rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej,

b) generowanie Rachunku zysków i strat w wersji porównawczej- ustalanie zmiany stanu produktów,

c) ustalanie wyniku finansowego metoda statystyczną,

d) wyodrębnienie kosztów podatkowych i niepodatkowych,

e) księgowanie podatku dochodowego od osób prawnych,

f) ustalanie wyniku finansowego metodą księgową,

g) zamknięcie kręgu kosztowego.

22. Bilans:

a) generowanie zestawienia obrotów i sald,

b) przypisanie kont bilansowych do poszczególnych pozycji bilansu,

c) sporządzanie bilansu według wersji uproszczonej ( zał 4,5 do Ustawy),

d) sporządzanie bilansu według załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości.

Doskonałym uzupełnieniem kursy są szkolenia i warsztaty:

Trener Kurs księgowości prowadzą:

Anna Waśko
Właściciel kancelarii biegłego rewidenta. Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, współpracująca w zakresie wykładów o tematyce rachunkowości i finansów z instytucjami na terenie całego kraju w tym instytucjami samorządowymi i państwowymi, uczelniami w tym stała współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.
Anna Waśko ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze rachunkowości i finansów na stanowiskach kierowniczych. Pełniła funkcje głównego księgowego, dyrektora centrum i dyrektora biura rachunkowości w spółkach Skarbu Państwa oraz grupach kapitałowych o zasięgu krajowym.
Od 2014 roku pełni funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Gdańsku.
Agata Niedźwiedzka

Certyfikowana księgowa, właściciel biura rachunkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze rachunkowości i finansów zarówno na stanowisku kierowniczym jak i w pracy zespołowej. Pełni funkcję głównego księgowego w spółce o zasięgu krajowym. Od 2019r jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych oddział Okręgowy w Gdańsku.Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w czynnej obsłudze m.in. programu Comarch ERP Optima.

dr Kalina Kunowska
Doradca podatkowy z ponad 25 letnim stażem. Współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Gdańsku. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministra Finansów d/s Doradztwa Podatkowego III, V i obecnej VI Kadencji. Pełnomocnik podatników w sporach administracyjnych i sądowych (WSA i NSA) z organami administracji skarbowej w sprawach podatkowych, egzekucyjnych i celnych. Ekspert podatkowy specjalizująca się w procedurach z zakresu zobowiązań podatkowych oraz w polityce podatkowej przedsiębiorstw (strategie podatkowe i legalna optymalizacja podatkowa), a także w VAT. Wykładowca wyższych uczelni: m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Autorka programu i wieloletni opiekun merytoryczny Podyplomowego Studium Podatki i Doradztwo Podatkowe w WSB w Gdańsku. Autorka licznych ekspertyz, opinii i publikacji oraz wieloletni trener z zakresu podatków, prawa podatkowego i doradztwa podatkowego.
Agnieszka Mroczkiewicz

Biegły rewident. Wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Wyższej Szkole Bankowej, w tym na studiach MBA z przedmiotów rachunkowych i podatkowych. Wieloletni praktyk i szkoleniowiec. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Termin i miejsce szkolenia
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu 
od 17.00 do 21.00.
Miejsce szkolenia:
2+1 eksperci księgowości,
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk – Wrzeszcz
Czas trwania 228 godzin (144 godzin zajęć teoretycznych plus 84 godzin zajęć praktycznych)
Cena brutto 3500,00 zł

Możesz wybrać tylko jeden moduł kursu – zajęcia teoretyczne lub tylko zajęcia praktyczne.

Istnieje możliwość opłat ratalnych:

I rata (1000zł) płatna tydzień przed rozpoczęciem kursu

II i III rata płatne w trakcie trwania kursu

Zapisz się na szkolenie Zapisz się na kurs
Masz pytania? A może chcesz zapłacić za kurs w ratach?

Napisz do nas szkolenia@dwaplusjeden.com lub zadzwoń tel:+4878940925

Skontaktuj się z nami

Kurs księgowości na samodzielnego księgowego