Specjalista do spraw podatków

prawo podatkowe

Temat

Specjalista ds. podatków

Rodzaj szkolenia kurs modułowy
Dla kogo? Kurs jest skierowany do księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowo – księgowych jednostek gospodarczych, instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz do wszystkich innych osób chcących poznać, rozszerzyć lub zaktualizować wiedzę z zakresu podatków.

Zaprojektuj swój własny kurs prawa podatkowego oparty na naszym autorskim modelu szkoleniowym realizowanym w oparciu o fakultatywne moduły!

Możesz kupić kurs w całości lub wybrać tylko poszczególne moduły szkoleń (jedno lub kilkudniowe), które Cię interesują.

Opis Kurs został zawarty w 10 modułach o łącznym wymiarze 95 godzin dydaktycznych.

Kurs oparty jest o praktyczne warsztaty, ćwiczenia, przykłady oraz zadania ułatwiające zrozumienie zagadnień prawa podatkowego oraz ułatwiające prowadzenie dokumentacji podatkowej, właściwe rozliczanie z fiskusem, poznanie praw i obowiązków podatnika w kontakcie z administracją skarbową.
Zajęcia będą prowadzone w oparciu o aktualny stan prawny z uwzględnieniem planowanych nowelizacji ustaw.

Kończąc nasz kurs otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Program

Moduł I – Podstawy rozliczania podatku VAT i najważniejsze przepisy

 1. Przepisy podatku VAT i zasady rozliczania:
 • znaczenie ustawy o VAT,
 • najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
 • przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
 • podstawa prawna aktualnych i planowanych nowelizacji w przepisach,
 • powszechność i konsumpcyjny charakter VAT,
 • zasada unikania podwójnego opodatkowania i neutralność podatku VAT.
 1. Podatnik podatku VAT:
 • definicja działalności gospodarczej w podatku VAT,
 • czynności nie stanowiące działalności gospodarczej,
 • podatnik zagraniczny,
 • naliczenie podatku a podatnik VAT,
 • zasady rejestracji jako podatnik VAT,
 • zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku VAT.
 1. Czynności opodatkowane podatkiem VAT:
 • zakres opodatkowania VAT,
 • czynności opodatkowane, czynności zwolnione i wyłączone z opodatkowania (m.in. przekształcenia kapitałowe, zorganizowana część przedsiębiorstwa, aport, darowizna….),
 • czynności niepodlegające opodatkowaniu oraz które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 • czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:
 • pojęcie towar,
 • dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
 • moment dokonania dostawy towarów (charakter ciągły, odroczone terminu płatności…),
 • wieczyste użytkowanie gruntów oraz leasing finansowy.
 1. Odpłatne świadczenie usług:
 • pojęcie świadczenia usług oraz moment wykonania usługi,
 • usługa kompleksowa,
 • czynności nie stanowiące świadczenia usług.
 1. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
 • darowizna,
 • przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
 • świadczenia na rzecz pracowników,
 • nieodpłatne udostępnienie środków trwałych i wyposażenia na cele prywatne,
 • prezenty o małej wartości i próbki.
 1. Obowiązek podatkowy VAT w czynnościach krajowych:
 • zasada ogólna,
 • moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • obowiązek podatkowy zaliczek.
 1. Odliczenie podatku naliczonego:
 • zasady, warunki odliczenia podatku naliczonego,
 • źródła i terminy odliczenia,
 • odliczenie a wykonaniu usługi,
 • przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 1. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
 • odliczanie VAT od samochodów osobowych oraz paliwa z uwzględnieniem zmian podatkowych,
 • kwalifikacja wydatku w na gruncie CIT i PIT a odliczenie VAT,
 • usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
 • faktury od nieuczciwych kontrahentów oraz odliczanie VAT w sytuacji błędów na fakturach.
 1. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
 • zasady odliczania VAT i ustalenia współczynnika w oparciu o proporcję,
 • obrót wyłączony z obliczania współczynnika,
 • korekta odliczenia częściowego podatku po zakończeniu roku podatkowego,
 • metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika).

Moduł II – Obrót wewnątrzwspólnotowy, eksport, import w podatku VAT

 1. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT):
 • przemieszczenie towarów jako WDT,
 • obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
 • opodatkowanie zaliczki w WDT,
 • podstawa opodatkowania w WDT,
 • warunki stosowania stawki 0%,
 • WDT a rozliczane w systemie kwartalnym,
 • magazyn konsygnacyjny.
 1. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT):
 • przemieszczenie towarów jako WNT,
 • obowiązek podatkowy VAT w WNT,
 • moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • zaliczki w WNT,
 • podstawa opodatkowania w WNT,
 • magazyn konsygnacyjny.
 1. Eksport towarów:
 • definicja eksportu towarów,
 • podstawa opodatkowania,
 • obowiązek podatkowy,
 • eksport bezpośredni i pośredni,
 • zasady i warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
 • zaliczki w eksporcie.
 1. Import towarów:
 • podatnik w imporcie towarów,
 • obowiązek podatkowy VAT,
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
 • procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.
 1. Import i eksport usług:
 • pojęcie importu i eksportu,
 • miejsce świadczenia usług – zasada ogólna,
 • usługi na nieruchomościach, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne,
 • obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania,
 • stawki podatku,
 • dokumentacja w rozliczaniu importu oraz eksportu usług.

Moduł III – Podatek CIT – najważniejsze zagadnienia

 1. Zagadnienia ogólne:
 • zakres podmiotowy ustawy o CIT, podatnicy podatku CIT,
 • zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe,
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • rok podatkowy,
 • przedmiot i podstawa opodatkowania,
 • strata podatkowa,
 • stawki podatkowe,
 • odpowiedzialność podatników i płatników.
 1. Przychody:
 • zasada memoriałowa,
 • zasada kasowa,
 • przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
 • przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
 • przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
 • inne zasady rozpoznawania przychodów.
 1. Koszty uzyskania przychodów:
 • definicja kosztów uzyskania przychodów,
 • koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
 • rozliczanie kosztów w czasie,
 • dokumentowanie poniesionych wydatków.
 1. Zasady szczególne rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych:
 • świadczenia na rzecz pracowników,
 • koszty eksploatacji samochodów osobowych,
 • koszty podróży służbowych,
 • koszty wsparcia sprzedaży,
 • reprezentacja i reklama,
 • kary umowne odszkodowania,
 • leasing.
 1. Wierzytelności:
 • kiedy wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu,
 • wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty i odpisy aktualizacyjne,
 • moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu,
 • wierzytelności przedawnione a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,
 • rozliczenie straty z tytułu umorzenia lub odpłatnego zbycia wierzytelności,
 • możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego,
 • koszty związane z zastępstwem procesowym.
 1. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:
 • obowiązki płatnika,
 • sposoby płacenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych,
 • pozostałe obowiązki informacyjne.
 1. Definicja podmiotów powiązanych:
 • definicja podmiotów powiązanych,
 • dokumentacja transakcji,
 • zasady ustalania warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi,
 • metody szacowania dochodów.
 1. Reklama i reprezentacja:
 • zasady rozliczeń podatkowych oraz rodzaje wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych,
 • sponsoring w działalności przedsiębiorstwa,
 • rozliczania reprezentacji, spółka celowa a fundacja prywatna,
 • sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, premie pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne.

Moduł IV – Podatek  PIT – najważniejsze zagadnienia

 1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych:
 • definicja osoby fizycznej i znaczenie dla celów PIT,
 • zakres przedmiotowy ustawy PIT,
 • gospodarka leśna, gospodarstwo rolne i działalność rolnicza,
 • moment uzyskania przychodów – regulacje ogólne i szczególne,
 • przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT,
 • podział wspólnego majątku a przychód w PIT.
 1. Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów:
 • działalność wykonywaną osobiście a działalność gospodarcza,
 • rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście,
 • formalna rejestracja działalności gospodarczej, a działalność wykonywana osobiście,
 • moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany, a przychód należny,
 • koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście.
 1. Przychody z innych źródeł:
 • moment uzyskania przychodu,
 • sposób opodatkowania przychodów z innych źródeł.
 1. Kapitały pieniężne:
 • moment uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych,
 • rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych,
 • ryczałtowe opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych,
 • unikanie podwójnego opodatkowania w przypadku kapitałów pieniężnych,
 • obrót papierami wartościowymi,
 • odsetki, dyskonto,
 • udział w funduszach kapitałowych,
 • udział w zyskach osób prawnych.
 1. Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów:
 • moment uzyskania przychodu,
 • najem a działalność gospodarcza,
 • najem prywatny,
 • dzierżawa znaku towarowego, WNiP,
 • współwłasność,
 • odsetki od kredytu mieszkaniowego.
 1. Przychody ze zbycia nieruchomości:
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • nieruchomość włączona do majątku małżonków,
 • ustalenie wysokości przychodu,
 • koszty zbycia nieruchomości,
 • zamiana nieruchomości,
 • nabycie nieruchomości za granicą,
 • zakup udziału w lokalu mieszkalnym,
 • zwolnienia podatkowe przy zbyciu nieruchomości,
 • wyliczenie dochodu objętego zwolnieniem.
 1. Wspólne rozliczenie podatku:
 • dochody dzieci,
 • wspólne rozliczanie podatku przez małżonków,
 • wspólne opodatkowanie małżonków a ograniczony obowiązek podatkowy,
 • podatek liniowy a wspólne rozliczanie małżonków,
 • rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko.
 1. Przychody z praw majątkowych:
 • prawa autorskie,
 • udzielenie licencji na programy komputerowe,
 • zbycie udziałów spółki,
 • handel wierzytelnościami,
 • koszty autorskie,
 • przeniesienie prawa do znaku towarowego.
 1. Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów:
 • definicja działalności gospodarczej,
 • samozatrudnienie,
 • działalność nierejestrowa,
 • sposoby i formy opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej,
 • przychód należny a otrzymany,
 • zakończenie działalności gospodarczej,
 • przychody zwolnione od podatku w ramach działalności gospodarczej.
 1. Koszty uzyskania przychodów:
 • definicja kosztu uzyskania przychodów,
 • wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności,
 • moment zaliczenia wydatków do KUP,
 • odpisy i wpłaty na fundusze,
 • reklama i reprezentacja,
 • koszty pośrednie i bezpośrednie,
 • leasing,
 • pracownicze koszty uzyskania przychodów.
 1. Zbycie rzeczy ruchomych źródłem przychodów:
 • co odpłatne zbycie,
 • handel zwierzętami,
 • zbycie składnika majątku wycofanego z działalności gospodarczej,
 • wartość rynkowa rzeczy – cena z umowy – a wartość przychodu,
 • koszty zbycia rzeczy a podatek od spadku,
 • zbycie rzeczy otrzymanych w drodze darowizny.
 1. Stosunek pracy i zrównane z nim jako odrębne źródło przychodów:
 • definicja stosunku pracy,
 • moment otrzymania przychodu,
 • przychód w walucie obcej i zatrudnianie obcokrajowców na „etat”,
 • delegacja a przychód ze stosunku pracy,
 • odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy,
 • skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek,
 • obowiązki i uprawnienie pracodawcy jako płatnik podatku PIT,
 • świadczenia dodatkowe.
 1. Zaliczki na podatek PIT:
 • zaliczka a podatek,
 • terminy i wysokość zaliczek z tytułu działalności gospodarczej,
 • zaliczki kwartalne,
 • zaliczki ze stosunku pracy,
 • ograniczenia zaliczki na podatek.
 1. Zeznania roczne:
 • rodzaje rocznych zeznań podatkowych oraz zasady i terminy na ich złożenie,
 • korygowanie rocznych zeznań,
 • nadpłata w podatku dochodowym.
 1. Zwolnienia w PIT:
  a) definicja i znaczenie zwolnień podatkowych,
  b) rodzaje zwolnień podatkowych z omówieniem .

Moduł V – Środki trwałe i amortyzacja w podatku CIT

 1. Środki trwałe.
 2. Wartości niematerialne i prawne.
 3. Wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia.
 4. Zasady i metody amortyzacji.
 5. Ewidencja środków trwałych i WNiP – znaczenia dla celów podatku PIT.
 6. Inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

Moduł VI – Środki trwałe i amortyzacja w podatku PIT

 1. Środki trwałe.
 2. Wartości niematerialne i prawne.
 3. Wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia.
 4. Zasady i metody amortyzacji.
 5. Ewidencja środków trwałych i wnip – znaczenia dla celów podatku pit.
 6. Inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.

Moduł VII – Podatek u źródła w podatku CIT

 1. Rezydencja podatkowa – omówienie pojęcia.
 2. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy – znaczenie dla celów CIT.
 3. Postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 4. Dywidendy.
 5. Odsetki.
 6. Należności licencyjne.
 7. Zakup usług o charakterze niematerialnym.

Moduł VIII – Podatek u źródła w podatku PIT

 1. Rezydencja podatkowa – omówienie pojęcia.
 2. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy – znaczenie dla celów pit.
 3. Zmienne miejsce pobytu, zmiana rezydencji.
 4. Metody unikania podwójnego opodatkowania.
 5. Konwencja modelowa oecd – znaczenie dla celów opodatkowania pit.
 6. Dywidend.
 7. Odsetki.
 8. Należności licencyjne.
 9. Zakup usług o charakterze niematerialny.

Moduł IX – Samochody w firmie z uwzględnieniem zmian podatkowych (aspekty PIT, CIT, VAT)

 1. Wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego.
 2. Wydatki związane z używaniem samochodu osobowego.
 3. Odliczenie podatku vat od wydatków związanych z samochodami.
 4. Pełne prawo do odliczenia oraz związane z tym obowiązki ewidencyjne.
 5. Prawo do odliczenia przy tzw. Użytku mieszanym.
 6. Korekty podatku naliczonego związane ze zmianą sposobu wykorzystywania samochodu.
 7. Amortyzacja samochodu w podatku dochodowym.
 8. Ubezpieczenie samochodu osobowego jako koszt w podatku dochodowym.
 9. Leasing samochodów (w tym leasing zwrotny).
 10. Zakup samochodów a leasing.
 11. Samochód niestanowiący składnika majątku firmy wykorzystywany w działalności gospodarczej.
 12. Przychód pracownika z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Moduł X – Różnice kursowe

 1. Różnice kursowe wg prawa podatkowego.
 2. Rozliczanie różnic kursowych na środkach pieniężnych.
 3. Rozliczanie zaliczek wyrażonych w walutach obcych.
 4. Rozliczanie delegacji zagranicznych a różnice kursowe.
 5. Różnice kursowe od kredytów i pożyczek.
 6. Wartość środków trwałych a różnice kursowe.
 7. Różnice kursowe wg prawa bilansowego.
 8. Wycena bilansowa i jej skutki.
 9. Wpływ różnic kursowych na aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
 10. Prezentacja różnic kursowych w sprawozdaniach finansowych.
 11. Obowiązki sprawozdawcze ciążące na jednostce dokonującej transakcji w walutach obcych.
Trener Agnieszka Zalewska – radca prawny, członek gdańskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UG. Egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów złożyła z wynikiem pozytywnym. Posiada 10 – letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych w obszarach zarządzania ryzykiem operacyjnym i nadużyć (m.in.  weryfikacja dokumentacji finansowej, podatkowej  rachunkowej firm z segmentu SME & Corpo) oraz Complaince. Zdobywała doświadczenie w pracy w Trójmiejskich kancelariach prawniczych w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Jest współpracownikiem w Kancelarii Radców Prawnych. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, prawa podatkowego i complaince.

dr Kalina Kunowska – doradca podatkowy z ponad 25 letnim stażem.

 • Współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Gdańsku.
 • Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministra Finansów d/s Doradztwa Podatkowego III, V i obecnej VI Kadencji.
 • Pełnomocnik podatników w sporach administracyjnych i sądowych (WSA i NSA) z organami administracji skarbowej w sprawach podatkowych, egzekucyjnych i celnych.
 • Ekspert podatkowy specjalizująca się w procedurach z zakresu zobowiązań podatkowych oraz w polityce podatkowej przedsiębiorstw (strategie podatkowe i legalna optymalizacja podatkowa), a także w VAT.
 • Wykładowca wyższych uczelni: m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Autorka programu i wieloletni opiekun merytoryczny Podyplomowego Studium Podatki i Doradztwo Podatkowe w WSB w Gdańsku.
 • Autorka licznych ekspertyz, opinii i publikacji oraz wieloletni trener z zakresu podatków, prawa podatkowego i doradztwa podatkowego.

Adam Mudław – doradca podatkowy (nr ew. 12553) w Kancelarii Doradztwa Podatkowego, wykładowca wyższej uczelni w Gdańsku z przedmiotów z zakresu prawa administracyjnego, w tym w szczególności prawa podatkowego i prawa finansowego oraz prawa pracy; opiekun kierunku Studiów Podyplomowych WSB w Gdańsku: „Doradca podatkowy – przygotowanie do egzaminu państwowego”, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim: Podatki i prawo podatkowe oraz Uniwersytecie Łódzkim: Studium Prawa Podatkowego. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu prawa podatkowego, prawa administracyjnego oraz prawa finansowego. Jest autorem oraz współautorem  kilku publikacji naukowych oraz doktorantem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Termin i miejsce szkolenia
Nowy termin Kursu zostanie ustalony wkrótce.

Przed ostatecznym rozpoczęciem kursu, terminy zajęć mogą ulec nieznacznej zmianie

Miejsce szkolenia:
2+1 akademia księgowości
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk (Wrzeszcz)
Czas trwania 95 godzin dydaktycznych
Cena brutto Cena za kurs: 3200,00 zł brutto

Cena za jeden moduł kursu w wymiarze 5 godzin: 320, 00 zł

Cena za jeden moduł kursu w wymiarze 6 godzin: 370,00 zł

Cena za jeden moduł kursu w wymiarze 16 godzin: 600,00 zł

Warunkiem rezerwacji udziału w całym kursie lub w poszczególnych modułach jest terminowe dokonanie płatności.

Płatność za cały kurs w trzech ratach:

 • I rata (700 zł) płatna tydzień przed rozpoczęciem kursu
 • II i III rata płatne w trakcie trwania kursu
Zapisz się Zapisz się na kurs
Masz jakieś pytanie, chcesz zaprojektować swój kurs i wybrać poszczególne moduły? Napisz do nas lub zadzwoń:

szkolenia@dwaplusjeden.com

tel:+48789409253

Skontaktuj się z nami

prawo podatkowe