Akademia Prawa Pracy

prawo pracy

Temat

Akademia Prawa Pracy

dla księgowych oraz specjalistów ds. kadr i płac

Rodzaj szkolenia kurs modułowy – prawo pracy
Dla kogo? Kurs skierowany jest dla osób, które zamierzają podjąć pracę w działach kadr i płac, osób odpowiedzialnych w firmie za sprawy personalne. Zachęcamy również do uczestnictwa w szkoleniu wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką prawa pracy.

Kurs możesz kupić w całości lub wybrać pojedyncze moduły.

Opis Akademia to cykl spotkań – 7 intensywnych dni szkoleniowych, będących swoistym kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy. Celem „Akademii prawa pracy” jest przygotowanie od podstaw lub usystematyzowanie wiedzy posiadanej uczestników do pragmatycznego rozwiązywania problemów związanych z prawem pracy. Zajęcia są realizowane w oparciu o praktyczne warsztaty i prowadzone w grupach nie przekraczających 15 uczestników.

Kończąc nasz kurs księgowości otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności m.in. zaświadczenie MEN – dokument wydawany na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu.

Program Moduł I – Umowy o pracę – 8 godzin
Zawieranie umów o pracę:

 • nawiązanie umowy o pracę,
 • treść umowy o pracę, elementy obowiązkowe,
 • rodzaje umów o pracę,
 • obowiązki związane z zatrudnieniem,
 • formy zatrudnienia,
 • samozatrudnienie,
 • umowy cywilnoprawne.

Rozwiązywanie umów o pracę:

 • na mocy porozumienia stron,
 • rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem,
 • rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia,
 • wygaśnięcie stosunku pracy,
 • rozwiązywanie umów o pracę z przyczyn pracodawcy,
 • świadectwo pracy.

Moduł II – Czas pracy i urlopy pracownicze – 8 godzin

Zasady rozliczania czasu pracy:

 • praca w porze nocnej,
 • praca w niedziele i święta,
 • praca w godzinach nadliczbowych,
 • systemy czasu pracy.

Urlopy pracownicze:

 • urlop na żądanie,
 • urlop wypoczynkowy,
 • urlop szkoleniowy,
 • urlop bezpłatny,
 • urlop podstawowy i urlop dodatkowy,
 • ustalanie wymiaru urlopu.

Moduł III – Prawa i obowiązki stron umowy o pracę – 16 godzin

Obowiązki pracodawcy:

 • podstawowe obowiązki pracodawcy,
 • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi,
 • obowiązek pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników.

Obowiązki pracownika:

 • podstawowe obowiązki pracownika,
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika,
 • zakaz konkurencji,
 • odpowiedzialność pracownika za mienie pozostawione,
 • odpowiedzialność materialna pracownika,
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy.

Stosowanie kontroli pracowników/ prawne uwarunkowania:

 • prawne aspekty stosowania monitoringu,
 • warunki stosowania procedur kontroli trzeźwości pracownika,
 • stosowanie rewizji i wariografu,
 • analiza wybranych kontroli pracowników.

Pracownik jako rodzic:

 • ochrona kobiet w ciąży,
 • urlop macierzyński,
 • urlop ojcowski w świetle najnowszych regulacji prawnych,
 • urlop wychowawczy,
 • uprawnienie do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Mobbing w pracy:

 • czym jest i jak sobie z nim radzić?
 • rodzaje mobbingu,
 • mobbing w miejscu pracy,
 • konsekwencje prawne wobec mobbera.

Moduł IV – Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników – 8 godzin

Wynagrodzenie:

 • definicja wynagrodzeń,
 • rodzaje wynagrodzeń,
 • wypłata wynagrodzeń,
 • systemy wynagradzania,
 • formy płac.

Świadczenia na rzecz pracowników:

 • podróże służbowe,
 • abonamenty medyczne,
 • karty motywacyjne (typu Multisport),
 • służbowy samochód, telefon, mieszkanie.

Moduł V – ABC i D dokumentacji pracowniczej – 8 godzin

 1. Ubieganie się o zatrudnienie:
 • dane, jakich możemy wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • klauzula na CV w świetle Rodo,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2.  Stosunek pracy:

 • definicja stosunku pracy,
 • treść i forma umowy o pracę,
 • elementy umowy o pracę,
 • umowa o pracę na okres próbny,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • umowa o pracę na czas określony i limity z tym związane,
 • przekształcenie umowy o pracę na czas określony,
 • załączniki do umowy o pracę,
 • część b teczki osobowej.

3. Rozwiązanie umowy o pracę:

 • sposoby rozwiązania umów o pracę,
 • elementy składowe skutecznego wypowiedzenia,
 • elementy świadectwa pracy,
 • część c teczki osobowej,
 • wystawianie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy – ćwiczenia.

4. Kary porządkowe:

 • rodzaje kar porządkowych,
 • dokumenty związane z karami porządkowymi,
 • wymazanie kary porządkowych,
 • wystawianie dokumentów związanych z karami porządkowymi – ćwiczenia,
 • część D teczki osobowej.

5. Archiwizacja dokumentacji kadrowej:

 • 10 i 50 letni okres archiwizacji dokumentacji
 • obowiązki pracodawcy wynikające ze zmiany okresu archiwizacji dokumentów

6. Dokumentacja kadrowa – inne zmiany od 1.01.2019:

 • elektroniczna forma prowadzenia dokumentacji kadrowej,
 • przelewanie wynagrodzenia na konto przepisy przejściowe.

Moduł IV – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu – 8 godzin

 • RODO w praktyce działu kadr,
 • dane osobowe przetwarzane przy rekrutacji pracowników, oraz na etapie zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnego,
 • problematyka usuwania danych z rekrutacji, wyjaśnienia urzędu ochrony danych osobowych,
 • dane osobowe cudzoziemców, dłuższy okres przechowywania,
 • nowe formularze związane z zatrudnieniem przygotowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które uwzględniają najnowsze przepisy z ochrony danych osobowych pracowników,
 • monitoring wizyjny – prawne aspekty stosowania, cele zakres i sposób wprowadzania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy,
 • zakaz stosowania monitoringu audio w stosunkach pracy,
 • inne rodzaje monitoringu – gps, stron internetowych, poczty, czytniki kart,
 • ewidencja czasu pracy w oparciu o monitoring,
 • zakładowa działalność socjalna – najnowsze wytyczne urzędu ochrony danych osobowych,
 • planowane zmiany przepisów dotyczące ZFŚS w kontekście ochrony danych osobowych.
Trener

Ewa Podgórska-Rakiel

Prawnik, doktor nauk prawnych. Posiada ponad 16 lat doświadczenia w pracy w dziale prawnym. Wykładowca studiów podyplomowych Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne – Kadry i Płace Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświadczony trener. Prowadzi działalność doradczo-szkoleniową w zakresie prawa pracy. Członek unijnych grup roboczych ds. delegowania pracowników przy Komisji Europejskiej w Brukseli. Autorka kilkuset publikacji, w tym książek dotyczących prawa pracy, delegowania pracowników, zatrudniania cudzoziemców i prawa związkowego.

Małgorzata Narożnik

Z wykształcenia Magister Zarządzania ukończony na UG w roku 2005. Ponadto w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac.

Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażu w zakresie zrządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczna wiedza z zakresu kadrowo płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.

Jako właściciel firmy prowadzi szkolenia w zakresie kadr i płac od ponad 2 lat na podstawie współpracy z innymi instytucjami szkoleniowymi, np.: szkoły policealne, czy  w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.

„ Kadry i płace to nie tylko praca ale wielka pasja!

Moją misją zawodową jest dzielenie się wiedzą specjalistyczną z obszaru kadrowo-płacowego w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez HR na rzecz pracowników i pracodawców”

Termin, ceny i miejsce szkolenia

Terminy, ceny i miejsce zajęć:

Moduł I – Umowy o pracę  – 8 godz. 350 zł

Moduł II – Czas pracy i urlopy pracownicze – 8 godz. 350 zł

Moduł III – Prawa i obowiązki stron umowy o pracę – 16 godz. 550 zł

Moduł IV – Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników –  8 godz. 350 zł

Moduł V – Dokumentacja pracownicza  – 8 godz. 350 zł

Moduł VI – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu – 8 godz. 350 zł

Cena całego kursu – 2000,00 zł (możliwość płatności w ratach)

Możesz wykupić jeden moduł kursu lub kilku wybranych.

Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2020.
Godziny: 09.00 – 16.00
2+1 eksperci księgowości,
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk – Wrzeszcz
Czas trwania 56 godzin

Zaprojektuj swój własny kurs. Istnieje możliwość wykupienia jednego modułu kursu lub kilku wybranych.

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na kurs
Masz jakieś pytanie, chcesz zaprojektować swój kurs i wybrać poszczególne moduły? Napisz do nas:

szkolenia@dwaplusjeden.com

tel:+48789409253

Skontaktuj się z nami

prawo pracy