KURS KiP- warsztaty komputerowe

szkolenie optima

Temat

Kurs Kadry i Płace

Rodzaj szkolenia kurs modułowy – teoria + warsztaty komputerowe Optima
Dla kogo? Kurs ten jest szczególnie dedykowany:
•pracownikom działów kadr,
•pracownikom biur rachunkowych, którzy zajmują się kadrami,
•księgowym, do których obowiązków należy prowadzenie kadr,
•innym pracownikom, którzy zajmują się kadrami,
•właścicielom małych firm, którzy prowadzą kadry samodzielnie.
Opis Kurs ma celu zdobycie wiedzy i umiejętności z obsługi programów Comarch ERP Optima Kadry i Płace oraz Płatnik (Moduły II-IV). Umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu zatrudniania pracowników, ustania stosunku pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej oraz sporządzania i rozliczania list płac.
W Module I zostaną przedstawione przepisy i zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji kadrowej. Uczestnicy przygotują się do samodzielnego prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi. Warsztaty uwzględniają rewolucyjne zmiany, które weszły w życie z dniem 1.01.2019 – tj. elektroniczna forma dokumentacji osobowej; 10-letni okres archiwizacji dokumentacji kadrowej; część D teczki osobowej. Każdy z uczestników pracuje przy własnym, komfortowym stanowisku komputerowym.
Kurs ma charakter bardzo praktyczny.
Program Moduł I: ABC i D dokumentacji kadrowej z uwzględnieniem zmian 2019 – teoria

1.Stosunek pracy, a stosunek cywilnoprawny:
• definicja stosunku pracy,
• elementy stosunku pracy,
• umowy cywilnoprawne stosowane w zatrudnieniu,
•najczęściej popełniane błędy przy umowach cywilnoprawnych.

2.Ubieganie się o zatrudnienie:
• dane, jakich możemy wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• klauzula na CV w świetle RODO,
• ochrona Danych Osobowych, a rekrutacja i przyjmowanie pracownika do pracy,
•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• część A teczki osobowej.

3.Stosunek pracy:
• treść i forma umowy o pracę,
• elementy umowy o pracę,
• umowa o pracę na okres próbny,
•limity zawierania umów na okres próbny – zasada i wyjątki,
• umowa o pracę na czas nieokreślony,
• umowa o pracę na czas określony i limity z tym związane,
• limity umów na czas określony – wyjątki,
• przekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę na czas nieokreślony,
• załączniki do umowy o pracę,
• część B teczki osobowej,
• wystawianie umowy o pracę i załączników – ćwiczenia.

4.Rozwiązanie umowy o pracę:
• sposoby rozwiązania umów o pracę,
• elementy składowe skutecznego wypowiedzenia,
• elementy świadectwa pracy,
• część C teczki osobowej,
•wystawianie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy – ćwiczenia.

5.Kary porządkowe:
• rodzaje kar porządkowych,
• dokumenty związane z karami porządkowymi,
• wymazanie kary porządkowych,
•wystawianie dokumentów związanych z karami porządkowymi – ćwiczenia,
• część D teczki osobowej.

6.Archiwizacja dokumentacji kadrowej:
• 10 i 50 letni okres archiwizacji dokumentacji,
•obowiązki pracodawcy wynikające ze zmiany okresu archiwizacji dokumentów.

7.Zmiany w teczkach osobowych od 1 stycznia 2019:
• część D teczki osobowej,
• zmiany w części A i B teczki osobowej,
• poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem.

8.Przechowywanie pozostałych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy:
• ewidencja czasu pracy,
• wnioski urlopowe,
• inne dokumenty.

9.Jak stosować nowe przepisy w stosunku do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019.

10.Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019:
•wersja elektroniczna i papierowa dokumentacji pracowniczej,
•jak zmienić sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierową na elektroniczną,
•obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji.

11.Bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia.

12.Podsumowanie wiadomości.

Moduł II: Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – warsztaty komputerowe – I stopień

1.Praca z programem Comarch Optima:
•konfiguracja programu Comarch,
•tworzenie bazy danych,
•słowniki.

2.Moduł Płace i Kadry:
•konfiguracja modułu Płace i Kadry,
•lista pracowników,
•wprowadzanie danych personalnych,
•umowy cywilnoprawne,
•lista właścicieli,
•listy płac,
•naliczanie wypłat,
•zamykanie i otwieranie wypłat i list płac,
•elektroniczna wymiana danych z bankiem,
•księgowanie list płac,
•deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS,
•praca z kalendarzem,
•ustalanie czasu pracy pracownika,
•warsztaty praktyczne,
•premia procentowa,
•definiowanie potrącenia netto,
•zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony,
•schemat płatności gotówka/ROR,
•zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania,
•nieobecności i nadgodziny w kalendarzu,
•umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem etatowym,
•definiowanie list płac,
•wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin,
•dodawanie dodatkowych elementów na liście płac,
•wypłata umów zlecenie,
•udzielamy pracownikowi zaliczki netto, pożyczki,
•podstawa naliczania urlopu i zasiłku,
•zamykanie lic płac,
•sporządzanie deklaracji ZUS,
•sporządzanie deklaracji PIT.

Moduł III: PŁATNIK – praktyczna obsługa programu -warsztaty komputerowe

Obsługa programu:

1.Ustawienia programu Płatnik.
2.Obsługa rejestru płatników i kartoteki płatnika.
3.Obsługa rejestru ubezpieczonych i kartoteki ubezpieczonego.
4.Tworzenie dokumentów rozliczeniowych – zestawów miesięcznych /DRA_RCA_RSA_RZA/
5.Zasady wysyłania dokumentów.
6.Płatnik – Przekaz Elektroniczny.
7.Konfiguracja przekazu elektronicznego.
8.Pobieranie i rejestracja certyfikatów.

Moduł IV: Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – II stopień

1.Zagadnienia kadrowo – płacowe:
•naliczanie listy płac właścicieli,
•naliczanie listy płac pracowników etatowych przy uwzględnieniu różnych składników wynagrodzeń,
•tworzenie listy płac korygującej pracowników etatowych,
•rozliczanie zasiłków, generowanie kart zasiłkowych oraz zaświadczenia pracodawcy Z-3,
•naliczanie listy płac dla obcokrajowców,
•naliczenie wynagrodzeń z uwzględnieniem praw autorskich,
•naliczanie listy płac dla pracowników oddelegowanych,
•elektroniczna wymiana danych z bankiem, tworzenie pliku z danymi w celu zaciągnięcia do banku,
•rozliczenia zajęcia komorniczego na liście płac,
•deklaracje do Urzędu Skarbowego i ZUS,
•praca z kalendarzem, rozliczanie czasu pracy przy podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
•ustawienia schemat płatności gotówka/ROR,
•umowa zlecenie rozliczana kwotowo i godzinowo – tworzenie listy płac.

Trener Anna Pługowska – Specjalista ds. HR. Ukończyła wydział Prawa i Administracji na kierunku administracja. Posiada wieloletnie doświadczenie w rekrutacji pracowników oraz prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Uczestniczyła w wielu projektach HR m.in. we wprowadzaniu mentoringu oraz motywowaniu pracowników. Prowadzi szkolenia z Kadr, Prawa Pracy oraz HR. Jest praktykiem. Na co dzień uczestniczy w projektowaniu i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, prowadzi dokumentacje kadrową i jest konsultantem ds. prawa pracy.

Małgorzata Narożnik – Certyfikowany Trener Comarch ERP Optima. Z wykształcenia Magister Zarządzania ukończony na UG w roku 2005. Ponadto w roku 2016 ukończyła Prawo Pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Certyfikowany Specjalista ds. Kadr i Płac.
Z doświadczenia Starszy Specjalista ds. Kadr i Płac o ponad 18 -letnim stażu w zakresie zrządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczna wiedza z zakresu kadrowo płacowego; administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.
Jako właściciel firmy prowadzi szkolenia w zakresie kadr i płac od ponad 2 lat na podstawie współpracy z innymi instytucjami szkoleniowymi, np.: szkoły policealne, czy w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.
„ Kadry i płace to nie tylko praca ale wielka pasja!
Moją misją zawodową jest dzielenie się wiedzą specjalistyczną z obszaru kadrowo-płacowego w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez HR na rzecz pracowników i pracodawców”

Termin i miejsce szkolenia
Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki, w godzinach 16:30-21:00. Z wyjątkiem modułu I – czwartek godzina 9:00-15:30.

Moduł I ABC i D:

06.02.2020 (czwartek)

Moduł II OPTIMA I st:

11.02.2020 (wtorek)

13.02.2020 (czwartek)

Moduł III Płatnik:

18.02.2020 (wtorek)

20.02.2020 (czwartek)

Moduł IV OPTIMA II st:

25.02.2020 (wtorek)

27.02.2020 (czwartek)

Miejsce szkolenia:

2+1 eksperci księgowości

ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk – Wrzeszcz

Istnieje możliwość wykupienia poszczególnych Modułów i zaprojektowania własnego kursu.

 
Czas trwania 38 godzin dydaktycznych
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu. Kurs zostanie uruchomiony po zebraniu minimalnej grupy uczestników.
Cena brutto Cały kurs : 1600 zł
Moduł I ABCiD – 360 zł
Moduł II OPTIMA I st – 450 zł
Moduł III Płatnik – 400 zł
Moduł IV OPTIMA II st – 550 zł
Zapisz się na szkolenie Zapisz się na kurs
Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami

szkolenie optima