Kurs księgowości od podstaw – I stopień

kurs księgowości

Temat

KURS KSIĘGOWOŚCI OD PODSTAW – I stopień

Rodzaj kursu KURS KSIĘGOWOŚCI
Dla kogo? Na kurs księgowości zapraszamy osoby, które są co najmniej absolwentami szkół średnich, zamierzające zdobyć wiadomości z zakresu księgowości wraz z umiejętnością pracy w programie księgowym.
Opis Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonania zawodu księgowego. Kończąc nasz kurs księgowości otrzymujesz wszelkie dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności. Warunkiem zaliczenia kursu jest:

 • uczestnictwo w 60% zajęć dydaktycznych
 • zaliczenie egzaminu końcowego
Program
Moduł I – RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA – TEORIA
Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej:
1. Organizacja działalności gospodarczej – wiadomości wstępne:
a) wybrane formy prowadzenia działalności gospodarczej:
 • indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)
b) możliwe formy opodatkowania:
 • zasady ogólne,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • księgi handlowe,
 • karta podatkowa,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
2. Podstawy rachunkowości:
 1. funkcje, cele, zasady i cechy rachunkowości,
 2. podstawy prawne rachunkowości (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa),
 3. międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości,
 4. charakterystyka majątku przedsiębiorstwa i źródeł ich finansowania,
 5. istota i klasyfikacja zasobów majątkowych ( aktywów):
 • aktywa trwałe,
 • aktywa obrotowe,
f. Istota i klasyfikacja źródeł finansowania zasobów majątkowych ( pasywów):
 • kapitał własny,
 • kapitał obcy (zobowiązania, rezerwy na zobowiązania,
g. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, części składowe, zapisy, dowody księgowe, opis przyjętych zasad rachunkowości,
h. klasyfikacja dowodów księgowych,
i. opracowywanie i przechowywanie dowodów księgowych,
j. faktura VAT:
 • zasady obliczania podatku,
 • stawki podatku VAT,
 • sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe,
 • regulacje prawne – faktura VAT,
 • rodzaje faktur (VAT, zaliczkowa, marża, MP, korygująca, nota korygująca, duplikat, dokumenty zrównane z fakturami),
 • struktura prawidłowej faktury ( faktury krajowe, zaliczkowe, wystawiane przez małych podatników, dotyczące transakcji międzynarodowych i czynności niepodlegających opodatkowaniu),
 • zasady korygowania błędów w fakturach (faktury korygujące, korekta faktury korygującej noty korygujące),
 • terminy wystawiania faktur w zależności od rodzaju transakcji.
k. Zasady prowadzenia ewidencji na kontach (działanie kont, ewidencja na kontach bilansowych i wynikowych):
 • pojęcie, budowa i rodzaje kont,
 • funkcjonowanie kont bilansowych aktywnych i pasywnych,
 • zasada podwójnego zapisu,
 • zestawienie obrotów i sald oraz zamykanie kont księgowych,
 • zasada funkcjonowania kont analitycznych,
 • zasada zapisu powtarzanego,
 • zasada funkcjonowania kont głównych i korygujących (pionowy podział kont),
 • zasady funkcjonowania kont wynikowych,
 • zasady funkcjonowania kont aktywno- pasywnych.
3. Ewidencja poszczególnych grup aktywów i pasywów:
a. ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
 • pojęcie i klasyfikacja środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • wycena i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (stawki, metody, ustalanie wartości końcowej, weryfikacja stosowanych szacunków amortyzacyjnych,
 • leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (finansowy, operacyjny),
 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przeznaczone do sprzedaży.
b. Ewidencja środków pieniężnych:
 • pojęcie i klasyfikacja aktywów pieniężnych,
 • pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych,
 • zasady obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz jego dokumentowanie i ewidencja.
c. Ewidencja rozrachunków:
 • klasyfikacja, wycena, ewidencja rozrachunków,
 • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi,
 • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi,
 • ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu, wynagrodzeń i podróży służbowych,
 • ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika,
 • rozrachunki z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • rozrachunki publiczno-prawne (płatnik-podatnik).
d. Ewidencja kapitałów własnych:
 • klasyfikacja, pojęcie i ewidencja kapitałów własnych,
 • fundusze własne w różnych jednostkach gospodarczych,
 • kapitał zapasowy,
 • pozostałe kapitały rezerwowe,
 • kapitał z aktualizacji wyceny,
 • zysk (strata z lat ubiegłych).
e. Ewidencja materiałów i towarów:
 • ewidencja i wycena materiałów i towarów,
 • ewidencja zakupu materiałów i towarów (WNT, WDT, export, import),
 • rozchód materiałów – ewidencja i rozliczenie,
 • obrót towarowy.
f. Ewidencja kosztów:
 • ewidencja kosztów w układzie rodzajowym,
 • ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym,
 • równoległe księgowanie kosztów w układzie rodzajowych i kalkulacyjnych,
 • koszty i przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe.
g. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg:
 • ustalanie wyniku  bilansowego i podatkowego,
 • wynik finansowy brutto i jego obciążenia,
 • wynik finansowy netto i jego rozliczenia.
h. Inwentaryzacja:
 • cele i terminy inwentaryzacji,
 • metody inwentaryzacji (spis z natury, uwzględnienie sald z kontrahentami, weryfikacje dokumentów),
 • proces przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce.
 4. Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości (załącznik nr 4 i 5 ustawy)
Moduł II – RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA –  ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

(każdy z uczestników pracuje na samodzielnym stanowisku komputerowym)

 1. Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programie Optima:
 • podstawowe funkcje obsługi programu.
 1. Przygotowanie systemu – budowanie firmy:
 • struktura kont, wprowadzenie planu kont, bazy kontrahentów w systemie Optima,
 • zapisywanie kopii bezpieczeństwa,
 • import/eksport bazy danych firmy.
3. Zaksięgowanie bilansu otwarcia/obrotów  utworzonej firmy
4. Dokumenty sprzedaży – wystawianie i wprowadzanie do systemu:
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • wystawianie korekt faktur sprzedaży,
 • Księgowanie dokumentów sprzedaży oraz dokumentów korygujących w systemie Optima,
 • ewidencja VAT należnego.
5. Rozrachunki z kontrahentami w PLN:
 • rozliczanie kontrahentów w systemie,
 • naliczanie odsetek za zwłokę.
6. Wprowadzanie  dokumentów zakupu  do systemu Optima:
 • kontrola faktur zakupu,
 • księgowanie faktur zakupu,
 • księgowanie wyciągów bankowych,
 • księgowanie operacji kasowych,
 • ewidencja VAT naliczonego,
 • zapisywanie kopii bezpieczeństwa,
 • import/eksport bazy danych firmy.
7. Przygotowanie dokumentów dotyczących obrotu i ewidencji środków pieniężnych:
 • sporządzanie KP, KW, raportu kasowego,
 • wprowadzanie dokumentów kasowych do systemu,
 • wprowadzanie do systemu dokumentów bankowych.
8. Rozrachunki z kontrahentami zagranicznymi:
 • rozlicznie kontrahentów w systemie,
 • ustalanie i księgowanie różnic kursowych.
9. Sporządzenie listy płac (rozliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, przychodów, darowizn:
 • wprowadzanie dokumentów płacowych do systemu,
 • księgowanie obciążeń dotyczących pracownika ( składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych),
 • księgowanie obciążeń dotyczących pracodawcy.
10. Przygotowanie i wprowadzenie do systemu dokumentów dotyczących ewidencji  środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
 • przygotowywanie dokumentów,
 • wprowadzenie dokumentów dotyczących środków trwałych do systemu,
 • ustalanie miesięcznych odpisów, tworzenie tabeli amortyzacyjnej,
 • księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.
11. Przygotowanie i księgowanie dokumentów związanych z rozrachunkami z pracownikami:
 • polecenie wyjazdu służbowego,
 • rozliczenie zaliczki, księgowanie rozliczeni podróży służbowej.
12. Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów:
 • sporządzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego i towarowego,
 • wprowadzanie dokumentów dotyczących obrotu materiałowego do systemu,
 • ustalanie i księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów i materiałów.
13. Przeprowadzenie inwentaryzacji – dokumentacja inwentaryzacyjna:
 • ustalanie różnic inwentaryzacyjnych,
 • księgowanie różnic inwentaryzacyjnych w systemie.
14. Ewidencja kosztów – układ rodzajowy:
 • wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu.
15. Ewidencja kosztów – układ kalkulacyjny:
 • wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych.
16. Ewidencja kosztów – pełen układ kosztowy:
 • wprowadzanie do systemu dokumentów kosztowych przy pełnym układzie ewidencyjnym kosztów.
Szkoleniami uzupełniającymi kurs księgowości są:
Trener

Kurs księgowości prowadzą:

Anna Waśko
Właściciel kancelarii biegłego rewidenta. Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, współpracująca w zakresie wykładów o tematyce rachunkowości i finansów z instytucjami na terenie całego kraju w tym instytucjami samorządowymi i państwowymi, uczelniami w tym stała współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.
Anna Waśko ma wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze rachunkowości i finansów na stanowiskach kierowniczych. Pełniła funkcje głównego księgowego, dyrektora centrum i dyrektora biura rachunkowości w spółkach Skarbu Państwa oraz grupach kapitałowych o zasięgu krajowym.
Od 2014 roku pełni funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia Księgowych Oddział Okręgowy w Gdańsku.
Agata Niedźwiedzka

Certyfikowana księgowa, właściciel biura rachunkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej w obszarze rachunkowości i finansów zarówno na stanowisku kierowniczym jak i w pracy zespołowej. Pełni funkcję głównego księgowego w spółce o zasięgu krajowym. Od 2019r jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych oddział Okręgowy w Gdańsku.Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w czynnej obsłudze m.in. programu Comarch ERP Optima.

dr Kalina Kunowska 
Doradca podatkowy z ponad 25 letnim stażem. Współwłaścicielka Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Gdańsku. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Ministra Finansów d/s Doradztwa Podatkowego III, V i obecnej VI Kadencji. Pełnomocnik podatników w sporach administracyjnych i sądowych (WSA i NSA) z organami administracji skarbowej w sprawach podatkowych, egzekucyjnych i celnych. Ekspert podatkowy specjalizująca się w procedurach z zakresu zobowiązań podatkowych oraz w polityce podatkowej przedsiębiorstw (strategie podatkowe i legalna optymalizacja podatkowa), a także w VAT. Wykładowca wyższych uczelni: m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Autorka programu i wieloletni opiekun merytoryczny Podyplomowego Studium Podatki i Doradztwo Podatkowe w WSB w Gdańsku. Autorka licznych ekspertyz, opinii i publikacji oraz wieloletni trener z zakresu podatków, prawa podatkowego i doradztwa podatkowego.
Termin i miejsce kursu
Nowy termin Kursu zostanie ustalony wkrótce.

Miejsce szkolenia:
2+1 akademia księgowości,
ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk – Wrzeszcz
Czas trwania 100 godzin dydaktycznych (64 godziny zajęć teoretycznych i 36 godzin zajęć praktycznych)
Cena brutto 1500,00 zł brutto

Możesz wybrać tylko jeden moduł kursu – zajęcia teoretyczne lub tylko zajęcia praktyczne.

Istnieje możliwość zapłaty w 3 ratach:

I rata (700zł) płatna tydzień przed rozpoczęciem kursu

II i III rata płatne w trakcie trwania kursu

Zapisz się na szkolenie Zapisz się na kurs
Masz jakieś pytanie? Chciałbyś otrzymać szczegółowy harmonogram zajęć lub wybrać tylko jeden z modułów?

Napisz do nas  szkolenia@dwaplusjeden.com
lub zadzwoń tel:+4878940925

Skontaktuj się z nami

kurs księgowości