Regulamin

Regulamin

świadczenia usług szkoleniowych

przez 2+1 akademia księgowości

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady związane ze składaniem zamówienia, zawieraniem umowy o świadczenie Usług szkoleniowych, organizacją i uczestniczeniem w Szkoleniach organizowanych przez Akademię Księgowości.
 2. Definicje:
 3. 2+1 akademia księgowości – FUNDACJA ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jaśkowa Dolina 6/3, kod pocztowy 80 – 252 , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000698730, REGON 368476223, NIP 9571098480,  będąca organizatorem Szkoleń;
 4. Szkolenie/Szkolenia – szkolenia realizowane według ustalonego przez Akademię Księgowości terminu i  programu dostępnego na stronie internetowej http://www.akademiaksiegowosci.com; szkolenia mają charakter otwarty, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem szkolenia;
 5. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu i zobowiązana do dokonania płatności za Szkolenie, z zastrzeżeniem 5 ust. 4;
 6. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Szkoleniu, przy czym w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;
 7. Usługa szkoleniowa – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia;
 8. Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie przez Akademię Księgowości na rzecz Klienta Usługi szkoleniowej na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Formularz – formularz zgłoszeniowy online na wybrane przez Klienta Szkolenie dostępny na stronie internetowej http://www.akademiaksiegowosci.com/zapis-na-szkolenie;
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez Akademię Księgowości;
 11. Konsument –Klient będący osobą fizyczną zawierającą z Akademią Księgowości umowę o świadczenie usług szkoleniowych, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 12. dni robocze -oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 13. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie Akademii Księgowości oferty w formie zamówienia na Usługę szkoleniową dokonane za pomocą Formularza i przyjęcie jej przez Akademię Księgowości;
 14. Osoba składająca zamówienie na Usługę szkoleniową za pomocą Formularza , oświadcza, że w dacie złożenia tego zamówienia jest upoważniona przez  Klienta do dokonywania w Jego imieniu takiej czynności prawnej. W przypadku gdy okaże się, że ww. osoba nie posiada takiego upoważnienia, osoba dokonuje czynności prawnej w imieniu własnym.
 15. Akademia Księgowości oświadcza, że Szkolenia prowadzą osoby posiadające doświadczenie, uprawnienia i kompetencje niezbędne dla przekazania Uczestnikom wiedzy dotyczącej tematyki Szkolenia.
 16. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników i Klientów.
 17. Klient zobowiązany jest przekazać niniejszy Regulamin wyznaczonemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować Go o tych postanowieniach, które dotyczą Uczestnika. W przypadku zaniechania przez Klienta wykonania ww. zobowiązania, Akademia Księgowości będzie zwolniona z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec Akademii Księgowości w związku z udziałem Uczestnika w Szkoleniu.

2. Zgłoszenia i rezygnacje udziału w Szkoleniu

 1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest spełnienie łącznie następujących warunków:
 2. złożenie zamówienia przez Klienta poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza,
 3. akceptacja Regulaminu,
 4. zapłata wynagrodzenia za  Szkolenie, zgodnie z warunkami płatności określonymi w § 5 Regulaminu .
 5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza pracownik Akademii Księgowości w terminie 2 dni roboczych prześle Klientowi potwierdzenie złożenia zamówienia na adres poczty elektroniczne wskazany w Formularzu.  Akademia Księgowości nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Klienta.
 6. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 7. Klient ma prawo złożenia rezygnacji nie później niż na 5 dni przed planowaną datą Szkolenia. Rezygnację należy przekazać w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres: akademia@dwaplusjeden.com. Rezygnacje zgłoszone w innej formie lub po terminie nie będą uwzględniane. Terminowe przesłanie rezygnacji przez Klienta  jest uważane za wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
 8. O zachowaniu terminu z ust. 4 decyduje data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Akademii Księgowości, przy czym jeżeli oświadczenie wpłynie do Akademii Księgowości w dzień inny niż dzień roboczy, za datę wpływu uważać się będzie pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wpływu oświadczenia o rezygnacji.
 9. W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 5 dni przed planowaną datą Szkolenia, Akademia Księgowości może obciążyć Klienta faktycznymi kosztami, jakie zostały przez nią poniesione w związku z organizacją Szkolenia.
 10. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu w dniu jego rozpoczęcia nie ma wpływu na obowiązek  Klienta uiszczenia pełnego wynagrodzenia.
 11. Nie wzięcie udziału w Szkoleniu przez Uczestnika, niezależnie od przyczyny nieobecności, nie ma wpływu na obowiązek  Klienta uiszczenia pełnego wynagrodzenia.
 12. Po uzgodnieniu z Akademią Księgowości istnieje możliwość zgłoszenia innej osoby na Szkolenie w miejsce zgłoszonego uprzednio Uczestnika, który nie może uczestniczyć w Szkoleniu
 13. Z uwagi, że liczba miejsc na Szkolenie jest ograniczona, o przyjęciu na  decyduje kolejność złożenia zamówienia.

3. Zmiany w organizacji szkolenia

 1. Akademia Księgowości zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia lub jego odwołania ze względów organizacyjnych, w szczególności, w przypadkach zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników, najpóźniej na 3 dni robocze planowanym terminem Szkolenia.
 2. Akademia Księgowości może odwołać lub zakończyć Szkolenie w każdym czasie z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i/lub zapobieżenia w chwili zawarcia Umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne lub lokalne, awarie i katastrofy techniczne, śmierć bądź nagła choroba wykładowcy.
 3. O odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia Akademia Księgowości powiadomi Klienta poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu.
 4. W przypadku odwołania Szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa w terminie przewidzianym w 2 ust. 4, wynagrodzenie wpłacone na konto Akademii Przedsiębiorczości zostanie zwrócone niezwłocznie po podaniu przez   Klienta w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną numeru rachunku bankowego do zwrotu wpłaconej kwoty.
 5. W przypadku odwołania Szkolenia Akademia Księgowości nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie Uczestnika lub Klienta koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu przykładowo takie jak rezerwację hotelu we własnym zakresie, zakup biletów kolejowych przed otrzymaniem informacji organizacyjnych.
 6. W szczególnych przypadkach Akademia Księgowości zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany trenera prowadzącego szkolenie co nie stanowi zmiany warunków Umowy. W takiej sytuacji trener realizujący zajęcia w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

4. Uczestnicy

 1. Nie później niż na 3 dni robocze przed terminem Szkolenia Akademia Księgowości prześle Uczestnikowi wszelkie informacje organizacyjne (miejsce szkolenia, harmonogram zajęć) program Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu.
 2. W trakcie Szkolenia każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń osoby prowadzącej Spotkanie. Akademia Księgowości zapewnia sobie prawo do usunięcia ze Szkolenia Uczestnika, który narusza przepisy prawa, porządek lub zachowuje się w inny sposób utrudniający lub uniemożliwiający odbycie Szkolenia.
 3. Uczestnik w trakcie Szkolenia nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu Szkolenia, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Akademii Księgowości. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Akademia Księgowości może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.
 4. Za nieprzestrzeganie zakazu o którym mowa w ust. 3, Akademia Księgowości naliczy karę umowną w wysokości 3 000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych), co nie wyklucza prawa dochodzenia roszczeń ponad tę kwotę na zasadach ogólnych.
 5. Wszelkie rzeczy ruchome (np. materiały biurowe, gadżety itp.) przekazane Uczestnikowi przez Akademię Księgowości lub osoby trzecie w trakcie trwania Szkolenia przechodzą na własność Uczestnika bez konieczności zapłaty ceny za te rzeczy.
 6. Każdy Uczestnik, który weźmie udział w Szkolenia otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Szkolenia.

 5. Wynagrodzenie i warunki płatności

 1. Szkolenia prowadzone przez Akademię Księgowości są odpłatne.
 2. Wysokość wynagrodzenia za Usługę szkoleniową jest dostępna na  stronie http://www.akademiaksiegowosci.com/szkolenia, wynagrodzenie podawane jest w kwocie brutto.
 3. Do zapłaty wynagrodzenia należnego Akademii Księgowości zobowiązany jest Klient..
 4. Złożenie zamówienia poprzez Formularz jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu, zaś potwierdzenia przyjęcia zamówienia upoważnia Akademię Księgowości do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony Klienta.. Faktura zostanie przesłana pocztą mailową na adres wskazany w Formularzu.
 5. Wynagrodzenie należy uiścić przelewem na rachunek bankowy FUNDACJI ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80 – 252, przy ul. Jaśkowa Dolina 6/3 mBank nr:83 1140 2004 0000 3502 7754 4918 nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowaną datą Szkolenia, zaznaczając na przelewie nazwę bądź imię i nazwisko  Klienta i/lub imię i nazwisko Uczestnika oraz termin i tytuł Szkolenia. W przypadku dokonania płatności w terminie późniejszym, niż o którym mowa w zdaniu powyższym, Klient zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie przelewu na adres mail: szkolenia@dwaplusjeden.com
 6. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 7. Wynagrodzenie obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dokument potwierdzający udział w szkoleniu w formie dyplomu lub certyfikatu. Wynagrodzenie nie obejmuje m.in. kosztów dojazdu i noclegu, kosztów parkingu, wyżywienia Uczestników Szkolenia chyba, że oferta konkretnego Szkolenia stanowi inaczej.

6. Rabat z programu poleceń

 1. Uczestnik, który wziął udział w Szkoleniu i za którego terminowo zostało zapłacone wynagrodzenie, może udzielić polecenia innemu Uczestnikowi.. Uczestnik udzielający polecenia to Uczestnik Polecający.
 2. Akademia Księgowości udziela rabatu w wysokości 10 % wynagrodzenia dla Uczestnika z polecenia, czyli dla Uczestnika, który dowiedział się o ofercie szkoleniowej od Uczestnika Polecającego.
 3. W celu skorzystania z rabatu, o którym mowa w ust. 2, Uczestnik z polecenia powinien przekazać Klientowi, który zgłasza jego udział, dane Uczestnika Polecającego, a Klient wpisze w Formularzu imię   i nazwisko  Uczestnika polecającego. Akademia Księgowości zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnik polecający faktycznie uczestniczył wcześniej w Szkoleniu.
 4. Uczestnik z polecenia może skorzystać z rabatu tylko raz za polecenie danego Uczestnika polecającego.
 5. Rabat dla Uczestnika z polecenia przysługuje w ciągu roku od dnia wzięcia udziału w Szkoleniu przez Uczestnika Polecającego.
 6. Za polecenie Szkolenia Uczestnik Polecający będzie mógł wykorzystać rabat w wysokości 10 % na dowolnie wybrane kolejne Szkolenie, niezależnie przez kogo zostanie zgłoszony. Warunkiem otrzymania rabatu jest wzięcie udziału w Szkoleniu przez Uczestnika z polecenia i terminowa zapłata wynagrodzenia za jego Szkolenie oraz wyrażenie zgody przez Uczestnika Polecającego na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wzięcia udziału w programie poleceń.
 7. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 5, Akademia Księgowości prześle na adres e-mail Uczestnika Polecającego kod rabatowy uprawniający do wykorzystania rabatu. W celu skorzystania z rabatu Uczestnik Polecający powinien przekazać Klientowi, który zgłasza jego udział, numer kodu rabatowego a Klient powinien wpisać numer kodu w Formularzu.
 8. Uczestnik Polecający może wykorzystać kod rabatowy w przeciągu roku od dnia jego otrzymania.

7. Kupony rabatowe – Voucher

 1. Każdy Klient , który zawrze Umowę i nie dojdzie do jej rozwiązania z jakichkolwiek przyczyn, otrzyma voucher o wartości 50 zł do wykorzystania na kolejne dowolnie wybrane Szkolenie dla zgłaszanych przez siebie Uczestników.
 2. Warunkiem otrzymania vouchera jest terminowa zapłata wynagrodzenia.
 3. Każdy voucher zostanie opatrzony datą wskazującą do kiedy voucher może zostać wykorzystany.
 4. Każdy voucher posiada indywidualny kod.
 5. Voucher może zostać wykorzystany jedynie przez Klienta, który go otrzymał. Zabronione jest przekazywanie vouchera innym podmiotom bądź osobom trzecim.
 6. W celu wykorzystania vouchera Klient powinien  podać kod vouchera w Formularzu.

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika lub Klienta, podanych w celu zapisania się i wzięcia udziału w Szkoleniach jest FUNDACJA ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Jaśkowa Dolina 6/3, 80-252 Gdańsk).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane (i) na podstawie zawartej umowy o usługi szkoleniowe w celu jej realizacji, (ii) na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, wynikającego m.in. z przepisów podatkowych i rachunkowych, oraz (iii) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora: w celu odpowiedniego zorganizowania Szkolenia, w tym zapewnienia wystarczającej liczby miejsc i materiałów, a nadto w celu marketingu bezpośredniego oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, tj. okres przedawnienia roszczeń; a ponadto przez okres wyznaczony przepisami prawa, m.in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi. Dane będą wykorzystywane w celach marketingowych do czasu złożenia sprzeciwu/cofnięcia zgody na wykorzystanie ich w tym zakresie lub w sposób umożliwiający komunikację drogą telefoniczną lub mailową.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące przy wykonaniu umowy, dostawcy realizujący usługi informatyczne, dostarczający narzędzia poczty elektronicznej, itp. na rzecz Administratora.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, Uczestnikowi lub Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy lub wypełnienia obowiązków, które wynikają z przepisów prawa.

9. Reklamacje

 1. W przypadku nienależytego wykonywania usług przez Akademię Księgowości, Uczestnik lub Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej na adres szkolenia@dwaplusjeden.com lub w formie pisemnej.
 3. Akademia Księgowości rozpatruje prawidłowo zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej (i) dane Klienta lub Uczestnika, (ii) wskazanie usługi, której dotyczy, (iii) opis nieprawidłowości objętej reklamacją.
 5. Wynik rozpatrzenia reklamacji Akademia Księgowości zakomunikuje Klientowi lub Uczestnikowi  w takiej samej formie, w jakie reklamacja została zgłoszona (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

10. Regulacje dotyczące Konsumentów

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo w zastosowaniu, w przypadku rozbieżności z postanowieniami Regulaminu zawartych w pozostałych paragrafach
 3. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Akademii Księgowości oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie”).
 4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Akademia Księgowości wykonała w pełni Usługę szkoleniową za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po wyraźnym zażądaniu przez niego wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju umowy (art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta), ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od takiej Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 6. Oświadczenie Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Akademii Księgowości możliwość zapoznania się z jego treścią.
 7. Akademia Księgowości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 niniejszego paragrafu.
 8. Akademia Księgowości dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 9. Przed zawarciem Umowy Akademia Księgowości dostarczy Konsumentowi Regulamin, jak również wykona obowiązki informacyjne określone przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 10. Zastrzega się, że Konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu:
 11. które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 – 3853 kodeksu cywilnego) czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta,
 12. które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 13. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy ustawy o prawach konsumentów.
 14. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta lub siedzibę przedsiębiorcy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

11. Postanowienia końcowe

 1. Akademia Księgowości zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub wydanie nowego Regulaminu. Nowy lub zmieniony Regulaminu obowiązuje od daty opublikowania na Stronie WWW – nowy lub zmieniony Regulamin odnosi się do umów przyszłych; dotychczasowe mogą zostać zmienione wyłącznie za zgodą Klienta..
 2. Treść materiałów szkoleniowych podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnicy uprawnieni są do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie do swoich celów prywatnych lub związanych z wykonywaniem pracy albo usług na rzecz Klienta.. Klient jest uprawniony do korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych własnego przedsiębiorstwa. Zabronione jest jakiekolwiek zwielokrotnianie materiałów szkoleniowych, ich rozpowszechnianie, publikowanie, dystrybucja, wprowadzanie do obrotu ich egzemplarzy czy też udostępnianie w jakiekolwiek formie i w jakikolwiek sposób, , poza dozwolonym użytkiem wskazanym w zdaniach poprzedzających niniejszego ustępu.
 3. Umowa podlega prawu polskiemu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

—           Adresat FUNDACJA ROZWOJU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, z siedzibą w Gdańsku, kod pocztowy 80 – 252, mail szkolenia@dwaplusjeden.com

—           Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi (proszę podać nazwę i termin szkolenia)

—           Data zgłoszenia

—           Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

—           Adres konsumenta(-ów)

—           Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

—           Data

(*) Niepotrzebne skreślić.